ovodasokert

Bemutatkozás

Bátonyterenye Óvodásaiért Alapítvány, mint kiemelten közhasznú szervezet, 2001. október 8-án került bírósági nyilvántartásba.

Bírósági nyilvántartási száma: 74/2001.

Az Alapítvány székhelye: 3070 Bátonyterenye, Liget út 13.

Alapítványunk az alapító okiratban meghatározott céljaink eléréséért működik.

Célkitűzésünk

Bátonyterenye Város Óvodaigazgatóságának óvodáiba járó gyermekek nevelésével, oktatásával és ellátásával  kapcsolatban közvetlenül felmerülő feladatok és tevékenységek anyagi fedezetének kiegészítése, illetve megteremtése.

Az alapítvány vagyona kizárólag az alapító okiratban megfogalmazott céllal kapcsolatban közvetlenül felmerülő kiadások fedezetére használható fel, így különösen:

 • a gyermekek képességfejlesztésének elősegítése céljából oktatási és szemléltetési eszközök, könyvek, játékok, ének- és zenehallgatáshoz használati és felszerelési tárgyak, valamint segédeszközök;
 • az egészséges életmód kialakításához szükséges feltételek megteremtésére irányuló költségek fedezésére;
 • a gyermekek kirándulásával kapcsolatos kiadások fedezésére;
 • óvodai kulturális programok szervezésére.

Bátonyterenye Óvodásaiért Alapítványunk kiemelten közhasznú tevékenységét immár hét éve a bátonyterenyei óvodások mindenek felett álló érdekeit eredményesen és sikeresen képviselve látja el.

Az alapítvány működése

A kuratórium felelőssége az alapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése, kamatoztatása, felhasználása.

Így feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy az alapítvány vagyonát a jogszabályoknak és a törvényes gazdálkodási lehetőségeknek megfelelően gyarapítsa.

Az összes jövedelem azonban csak az Alapítvány céljai által meghatározott körben és módon használható fel, fel nem osztható. A kuratórium dönt a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról.

A Kuratórium ülését legalább annak időpontja előtt nyolc nappal kézbesített, a napirendi meghívóval a Kuratórium elnöke hívja össze. A Kuratórium határozatképes, ha a tagok közül legalább három fő jelen van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Meghatározott kérdésekben a Kuratórium elnöke zárt ülést rendelhet el.

Az Alapítvány tevékenységére vonatkozó éves beszámolót, így a közhasznúsági tevékenységről szóló jelentést is, a Kuratórium elnöke állítja össze és terjeszti a kuratórium elé elfogadásra.

A Kuratórium üléseiről és döntéseiről jegyzőkönyvet készít, melyből a meghozott döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya is megállapítható. A jegyzőkönyvet, az írásba foglalt határozatokat, valamint a közhasznúsági jelentést bárki a Kuratórium elnökével egyeztetett időpontban munkanapokon jogosult megtekinteni, illetőleg arról saját költségére másolatot kérni.

A Kuratórium tagjai munkájukat társadalmi munkában látják el.

 • Bemutatkozás
 • Programok
 • Alapító okirat
 • 2006 évi közhasznúsági ...
 • Kuratórium
 • Galéria
 • Prezentációk
 • Elérhetőségeink
 • lablec